آدرس : شهرری بعد از میدان معلم خیابان شهید مصطفی خمینی خیابان شهید دیناروند دبیرستان حکمت
تلفن : 33401593-6-33401517
شماره اختصاصی پيامک : 3000436343006